King Core Electronic Inc.

Manufacturer of Ferrite Core, Chip, EMI, Bead, Inductor, Coil, & Choke.

King Core Electronic Inc.

  • Taiwan
  • No.269, Nanfeng Rd., Pingzhen District., Taoyung City 324, Taiwan
  • 886-3-4698855
  • 886-3-4691395