Chin Fu Industrial Corp.

Manufacturer of Industrial Machinery & Equipments.

Chin Fu Industrial Corp.

  • Taiwan
  • No. 143, Chiu Kang Lane , Lu Ho Rd., Lukang Town, Changhua County 50545, Taiwan
  • 886-4-7779636
  • 886-4-7772799